Netkent Üniversitesi

İşletme

Hemen Başvurun

Hakkında

İşletme Bölümümüzde, sadece lokal değil ayrıca global bir yaklaşımla şekillenmiş glokal bir anlayışla, bir işletmenin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek temel fonksiyonlar üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu kapsamda, geleceğin yöneticilerine bir işletmenin fonksiyonlarının güncel bir yaklaşımla doğru bir şekilde kavranması ile bu fonksiyonlara özgü bilgi ve becerilerin ve bunlarla birlikte karar alma yeteneğinin de kazandırılmaktadır. Teorinin yanında pratiğin de en etkin vaka analizleriyle irdelendiği bölümümüz özellikle iletişim ve network kanallarına en yoğun şekilde ihtiyaç duyulan günümüz iş dünyasında, uluslararası çapta etkinlik gösterebilecek mezunlar vermeyi hedeflemiştir


İŞLETME DERS PLANI
I.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG101 İngilizce I 3
TEM101 Doğa, Bilim, İnsan I 6
TEM103 Toplum, Bilim, İnsan I 6
GEN151 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I) 5
GEN161 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)     5
FIN101 Ekonomiye Giriş 1 5
    30
II.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG102 İngilizce II 3
TEM102 Doğa, Bilim, İnsan II 6
TEM104 Toplum, Bilim, İnsan II 6
GEN152 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II) 5
GEN162 Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II) 5
FIN102 Ekonomiye Giriş 2 5
    30
III.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL203 İşletme Yönetimi 5
MUH201 Matematik I 6
FIN201 Mikroiktisat 6
ISL201 Muhasebenin Temel İlkeleri  5
YBS203 Temel İstatistik 5
LNG201 İngilizce III 3
    30
     
IV.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
MUH202 Matematik II 6
FIN202 Makroiktisat 6
ISL202 Yönetim Muhasebesi 5
FIN206 Dijital Ekonomi   5
YBS204 Uygulamalı İstatistik 5
LNG202 İngilizce IV 3
    30
     
     
     
V.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL301 Örgütsel Davranış 5
ISL303 Finansal Yönetim 5
ISL305 Üretim Yönetimi        6
ISL307 Uluslararası İşletmecilik  6
HUK303 Hukukun Temelleri 5
LNG301 İngilizce V 3
    30
     
VI.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL302 Tedarik Zinciri Yönetimi 6
HUK304 Ticaret Hukuku        6
ISL 306 Pazarlama Yönetimi 6
  Alan Seçimlik  5
  Seçimlik  4
LNG302 İngilizce VI 3
    30
     
VII.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL491 Bitirme Projesi I                                          6
ISL403 Strateji I 6
  Alan Seçimlik  5
  Seçimlik 5
  Seçimlik  5
LNG401 İngilizce VII 3
    30
     
VIII.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL492 Bitirme Projesi II                                        6
ISL404 Strateji II 6
  Alan Seçimlik  5
  Seçimlik  5
  Seçimlik 5
LNG402 İngilizce VIII 3
    30
  SEÇMELİ DERSLER  
ISL304 Alan Seçimlik: E-Ticaret  
ISL308 Seçimlik: Marka Yönetimi  
ISL405 Alan Seçimlik: Uluslararası Pazarlama  
ISL407 Seçimlik: Uluslararası Finans  
ISL409 Seçimlik: İnovasyon Yönetimi  
ISL406 Alan Seçimlik: Güncel İşletme Vaka Analizleri  
ISL408 Seçimlik: Girişimcilik  
ISL410 Seçimlik: İnsan Kaynakları Yönetimi  
Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

 

LNG101 İngilizce I

 

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

 

TEM101 Doğa, Bilim ve İnsan I

 

Bu derste bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, immunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.

 

TEM103 Toplum, Bilim ve İnsan I

 

Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.

 

GEN151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

 

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.  

 

GEN161 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I

 

Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

 

FIN101 Ekonomiye Giriş 1

 

Bu ders Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir ve ekonomik problemler ve ekonominin doğası ile ilgili temel bilgileri sağlar.

 

LNG102 İngilizce II

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

 

TEM102 Doğa, Bilim, İnsan II

 

Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir. 

 

TEM104 Toplum, Bilim, İnsan II

 

Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.

 

GEN152 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

 

Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır.

 

GEN162 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

 

Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslekdışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.

 

FIN102 Ekonomiye Giriş 2

 

Bu ders, makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir, iktisat bilimi ve enflasyon-büyüme-işsizlik gibi ilgilendiği başlıca problemler ile ilgili temel bilgileri sağlar.

 

ISL203 İşletme Yönetimi

 

Bu derste, İşletme-İşletmeciliğin geçmişten bugüne kat ettiği aşamalar sonucu geldiği durum üzerinde durulacaktır. İşletmeleri tanımak, kurmak, işletmede çalışmak için gerekli olan bilgiler, rasyonel kurumsallık hakkında gerekli bilgiler kazandırılacak, geleceğe dair tartışmalar yapılacaktır. Ele alınacak temel konular aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

MUH201 Matematik I

 

Bu derste işlenecek konular şöyle özetlenebilir: Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Cramer Teoremi.

 

FIN201 Mikroiktisat

 

Bu ders öğrencilerin mikro iktisadın temel kavram ve analiz tekniklerini öğrenerek, iktisadi birimlerin optimal seçimlerini ve bu seçimlerin hangi sonuçları doğurduklarını öğrenmelerini amaçlar.

 

ISL201 Muhasebenin Temel İlkeleri

 

Bu derste, muhasebe sistem yaklaşımı altında kavramsal yapısı, finansal raporlama ilkeleri ve süreçlerin teknik yapıları üzerinde durulacaktır. Bu genel yapı içerisinde, “Amaç, Kapsam, Yöntem”; “Muhasebenin Özü ve Bilgi Sistemi Yaklaşımı”, “Muhasebemnin Genel Kabul Görmüş Temel Kavramları”, “Muhasebe Süreci ve Finansal Tablolar”, “Finansal Raporlama İlkeleri”, “Günümüz Ortamında Muhasebe Organizasyonu” uygulamalı olarak sunulacaktır.

 

YBS203 İstatistik ve Olasılığa Giriş

 

Bu derste istatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramları uygulamalı olarak ele alınacak, öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler (açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir) işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm teknikleri (Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların içeriklerinde yer alacaktır).

 

LNG201 İngilizce III

 

Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci;  geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma,  konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme,  gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.

 

MUH202 Matematik II

 

Bu derste işlenecek konular şöyle özetlenebilir: Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

 

FİN202 Makroiktisat

 

Bu ders millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceler.

 

ISL202 Yönetim Muhasebesi

 

Bu dersin amacı, planlama, kontrol ve karar verme amaçlarına yönelik olarak yöneticilere bilgi sağlama rolü çerçevesinde çeşitli muhasebe kavram ve tekniklerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin davranışsal ekonomiyle, sayısal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilere ve yönetim muhasebesi faaliyeti üzerinde etkili olan diğer unsurlara hakim olmaları beklenmekte, önemli bazı maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde, maliyetlendirme sistemlerine özgü çeşitli sorunların analizine, muhasebe enformasyonunun kısa ve uzun vadeli karar verme sürecinde ve sermaye harcaması kararlarında kullanımına yer verilmektedir.

 

FIN206 Dijital Ekonomi

 

21. Yüzyılda yeni ekonomi kavramının anlaşılması, e-devlet, e-ticaret, dijital finans, dijital bankacılık, dijital pazarlama ve güncel kavramların öğrenilmesi.

 

YBS204 Çok Değişkenli İstatistik

 

Bu derste, basit doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon ve regresyon varsayımlarının tespiti ve problemlerle karşılaşıldığında yapılması gerekli süreçler incelenmektedir. Ayrıca, çok değişkenli istatistik yöntemlerden, lojistik regresyon, binary modeller (logit, probit, tobit), faktör analizi, temel bileşenler analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi incelenmektedir.

 

LNG202 İngilizce IV

 

Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.

 

ISL301 Örgütsel Davranış

 

Bu derste, öğrencilere davranış bilimlerinin metotlarını açıklamayı, varolan perspektifleri sunmayı ve iş yerinde bireysel davranışı etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler farklı yaklaşımları incelemiş ve değerlendirmiş, bireysel davranışlarla ilgili teorik yaklaşımların eleştirel değerlendirmesini yapmış, iş yerinde bireyleri etkileyen faktörleri anlamış olacaktır. Ayrıca derste, iş dünyasına, ilgili kavramlar ve prensipler uygulanacaktır.

 

ISL303 Finansal Yönetim

 

Bu derste, işletmelerin finansal yönetim süreçlerindeki bilgi ve yöntemleri analitik bir çerçevede incelenmektedir.

 

ISL305 Üretim Yönetimi

 

Bu derste çağdaş üretim yönetimi kavramı ve yaklaşımları güncel vaka analizleri ile incelenecektir.

 

ISL307 Uluslararası İşletmecilik

 

Bu derste, uluslararası organizasyonların yer aldıkları farklı çevresel koşullar anlatılmaktadır. Bu organizasyonların rekabetçi güçlerini arttırmalarını sağlamak için geliştirdikleri stratejiler vaka analizleri ile öğrenilmekte ve örnek uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

HUK202 Hukukun Temelleri

 

Bu derste, hukukun temel ilkeleri ve kavramları anlatılacaktır. Dersin sonucunda katılımcının temel hukuk kavramlarını bilmesi ve hukukun temel ilkelerini öğrenip bu ilkeler doğrultusunda yorum yapabilecek bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

 

LNG301 İngilizce V

 

Bu ders öğrencilere gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, özgeçmiş, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yapma becerisi sağlar. Aynı zamanda öğrenciler iş odaklı kelimeler ve resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kişilik, beceri, mesleki yaşantı ve çevreye ilişkin kavram ve kelimeleri tanır ve kullanır, bilgilendirici paragraflar ve resmi dokumanlar yazar, soru amaçlı resmi E-posta yazma, niyet mektubu yazma, yazılı bir bilgiyi düzenli bir biçimde sunma, mesleki ilanları ve dokümanları değerlendirmeyi öğrenir.

 

ISL302 Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Bu derste, tedarik zinciri yönetimi kavramının incelenmesi ve tedarik zinciri yönetiminin önemi gösterilmektedir. Tedarikçiden tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda üretim ve dağıtım ağı boyunca bilgi ve malların akışınıın yönetimiyle ilgilenilmektedir.

 

HUK304 Ticaret Hukuku

 

Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, ticaret ünvanı, ticaret sicili, tacir yardımcıları gibi en önemli ticari işletme hukuku kavramları ile kıymetli evraka ilişkin tanım, unsurlar, özellikler, adi senetten farkları, kıymetli evrakın devir şekillleri ve defiler, kambiyo senetleri, türleri, police, bono, çek ve ilgili esaslar.  Şirketler hukukunun genel hükümleri, temel ilkeler, borçlar kanununda düzenlenen adi ortaklık ve ticaret kanununda ayrıntılı hükümlerle düzenlenen ticaret ortaklıkları, kollektif, anonim ve limited ortaklıklar hakkında özet bilgi.

 

ISL 306 Pazarlama Yönetimi

 

Pazarlamaya genel bir bakış: pazarlamanın gelişimi ve pazarlama teorisi. Rekabete oyun teorisi açısından bir yaklaşım ve pazarlama. Tüketici davranışına giriş. Pazar bölümlendirmesine giriş. Örgütsel satış davranışı. Pazarlama ve tüketici ilişkileri. Reklamcılığa giriş. Marka yaratma ve ürün geliştirme. Ürün hayat eğrisi yaklaşımı. Fiyatlama stratejisine giriş. Ürün dağıtım kanalları. Kurumsal sosyal sorumluluk ve pazarlama: pazarlamanın etik ve toplumsal sonuçları ve pazarlama davranışı.

 

LNG302 İngilizce VI

 

Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.

 

ISL403 Strateji I

 

Bu ders kapsamında oyun teorisinin temel kavramları işlenecektir. Temel piyasa işleyişi, tam rekabet, oligopolistik rekabet, tekel gibi piyasa tipleri ele alınacaktır. Bu kapsamda, fiyat rekabeti ve Bertrand paradoksu; miktar rekabeti, tepki fonksiyonları, Bertrand ve Cournot yaklaşımlarının karşılaştırılması bu çerçevede ele alınaca konular arasındadır. Piyasa yapısı analiz edilirken ise, C4 oranı, Herfindahl endeksi, Lerner endeksi gibi kavramlar kullanılarak piyasa gücü irdelenecektir. Piyasa tanımları, teknikleri ele alınarak ve yorumlanacaktır. Birleşmeler, kartel oluşumları ve anti-tekel yasalar. Uyumlu davranış ve piyasa durağanlığının analizi için temel yaklaşımlar ve teknikler tartışılacaktır. Stratejik birleşmeler ise, portföy testi, stratejik işbirliği, kaynak birikimi ve işletmeler arası sinerjinin gerçekleştirilmesi konuları etrafında incelenecektir.

 

LNG401 İngilizce VII

 

Bu ders,  öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.

 

ISL404 Strateji II

 

Bu ders altında stratejik asimetriler aşağıdaki başlıklarla ele alınacaktır:
a. Ölçek ekonomisinin kaynakları ve sonuçları, havayolu hubları gibi yığılım ekonomileri, öğrenme ve deneyim eğrileri vb.
b. İşletme stratejileri: ilk olmanın avantajı, ölçeğe göre artan getiri, değer zincirleri analizi ve dikey bütünleşme, yatırım dışsallıkları ve perakende rekabeti, dikey bütünleşme ve işlem maliyetleri, rantlar.
c. Piyasaya giriş ve caydırıcı koşullar: piyasaya girişin yapısal belirleyenleri, giriş – çıkış engelleri, vb. gibi kavramlarla ele alınacaktır.
d. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri: Piyasa yapısı ve ArGe yoğunluğu, ‘Tekel ve yeni girenler’ için ArGe teşvikleri, ArGe için risk tercihi, patent sisteminin yararları, ArGe ve dışsallığın yayılımı.
e. Ağ etkisi: doğrudan ve dolaylı ağ etkileri, sistem malları, aşırı eylemsizlik, ağ etkisi altında firma stratejileri, standart çatışmalar.

 

LNG402 İngilizce VIII

 

Bu derste, öğrencilerin B2 ve üzeri bir seviyede olması beklenir. Bu seviyedeki öğrenciler derse aktif olarak dahil edilir. Bu dönem süresinde kelimeler advanced düzeyde olup, cümle yapıları katmanlı olarak yazılmaya ve özellikle konuşulmaya başlar. Bu dersin sonunda öğrenci; ileri seviyede sunum yapabilecek, görsel yabancı basını takip edebilecek bir düzeye gelecek, farklı aksanları anlayabilecek, resmi konuşma ve yazma dilinin yanı sıra, sokakta kullanılan yapılara da hâkim olabilecek, toplantı veya etkinlikler sırasında uzun süre konuşabileceği içerik hazırlayıp konuşabileceklerdir.

 

ISL304 Alan Seçimlik: E-Ticaret

 

Bu derste, dijital iş çağında internet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama ve ticaret uygulamaları ile ilgili kavramlar üzerinde durulmaktadır. Elektronik ticaretin tanımı/türleri, tarihsel gelişimi, internetten pazarlamaya ve satış, internette pazarlama araştırmaları, intenet bankacılığ/ ve internette ödeme sistemleri gibi konular incelenecektir.

 

ISL308 Alan Seçimlik: Uluslararası Pazarlama

 

Bu derste, uluslararası pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınmaktadır. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması ve kararlarının nasıl alındığının öğrenilmektedir.

 

ISL407 Seçimlik: Uluslararası Finans

 

Bu derste, temel uluslararası finans teorileri çerçevesinde, çokuluslu firmaların yönetim süreçlerinin finansal açıdan incelenmektedir. Uluslararası finansta kullanılan temel ekonomi ve finansal ilkeler çerçevesinde, uluslararası finansal karar süreçleri için bilgi birikiminin sağlanmaktadır.

 

ISL409 Seçimlik: İnovasyon Yönetimi

 

Bu derste ürün ve süreç inovasyonu, inovasyon stratejileri, inovasyon kaynakları ve inovasyon yönetimi konuları incelenecektir.

 

ISL406 Alan Seçimlik: Güncel İşletme Vaka Analizleri

 

Bu derste 21. Yüzyılın çağdaş işletme vaka analizleri tarihsel perspektifte neden-sonuç ilişkili kıyaslamalı olarak değerlendirilecektir.

 

ISL408 Seçimlik: Girişimcilik

 

Bu derste, farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin incelemelerve değerlendirmeler yapılmaktadır.  Girişimciliğe etki eden faktörler incelenmekte; girişimciliğin vaka anallizleri tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilerek anlatılmaktadır.

 

ISL410 Seçimlik: İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Bu ders kapsamında, insan kaynakları stratejisi, psikolojik kontratlar, kurumsal bağlılık, motivasyon, kurumsal adalet gibi konulara ilişkin belli başlı teorik yaklaşımlar ele alınacaktır. Ele alınan teorik yaklaşımlar geleneksel insan kaynakları yaklaşımının temel konuları olan işe alma ve seçim süreçleri, iş görüşmeleri, ücretlendirme ve performans ölçümü, iş tanımları, eğitim ve işbaşı eğitimi, iş gelişimi ve terfi, endüstri ilişkileri ve toplu iş pazarlıkları gibi konuların incelenmesinde baz alınacaktır.

Amaç:

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi İşletme Bölümü'nün temel amacı öğrencilerine iş dünyası alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca bağlı olarak mezunların, liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan yetenekleri hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmesi; ayrıca öğrenmeye istekli, sürekli gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine mikro ve makro perspektifte bakabilen, değişime ayak uydurabilen, yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanı sıra evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip, yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci bireyler olabilmeleri hedeflenmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek.

2- İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek

3- Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek

4- Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek

5- Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde, İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanabilmek

6- İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak

7- Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak

8- Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinler arası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek

9- İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak

10- Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak

11- Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak

12- İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak

13- Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak

Öğrenim Ücretleri

Üniversite İşbirlikleri

Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla