Netkent Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hemen Başvurun

Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, bütünleşik bir perspektifle sosyoloji, psikoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, diplomasi ve hukuk disiplinlerine ait bilgi, beceri ve yöntemleri bir araya getiren bir müfredatla öğrencilerini global dünyaya yönelik uzmanlar olarak yetiştirmektedir. Temelde, bir toplumun siyasi yapısının tarihsel sürekliliği içerisinde irdelenmesi ve bu yapı üzerinde küresel zeminde diğer toplumlar ile kurduğu ilişkilerin zaman, mekan ve toplumsal dinamikler eksenlerinde analiz edilmesi bu bölümün odağında yer almaktadır. Bununla birlikte Bölümümüz , tarihsel perspektifte geniş bir yelpazede medeniyetlerin başlangıcından Orta Çağ’a, Yeni Çağ’dan Fransız İhtilali ile başlayan Yakın Çağ’a, Sanayi Devrimi ile devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin sayılarının hızla artması ve karşılıklı ilişkilerinin giderek yoğunlaşmasına, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki yeni sistemlere, uluslararası siyasi, ticari ve finansal kurumlardan, uluslararası iş dünyasının devletlerarası ilişkilerle bütünleşmesine ve sonuç olarak 21. Yüzyılın gittikçe dijitalleşen dünyasında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmak ve mesleki donanımlarını sağlamak için dizayn edilmiştir.

I.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG101 İngilizce I 3
TEM101 Doğa, Bilim, İnsan I 6
TEM103 Toplum, Bilim, İnsan I 6
GEN161 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I) 5
TUR101 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)     5
FIN101 Ekonomiye Giriş 1 5
    30
II.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG102 İngilizce II 3
TEM102 Doğa, Bilim, İnsan II 6
TEM104 Toplum, Bilim, İnsan II 6
GEN152 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II) 5
     
GEN162 Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II) 5
FIN102 Ekonomiye Giriş 2 5
    30
III.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS201 Siyaset Bilimine Giriş 5
FIN201 Makroiktisat 6
SOS200 Sosyal Bilimler Fakülte Dersi 5
UİS203 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş I          6
YBS203 İstatistik ve Olasılığa Giriş 5
LNG201 İngilizce III 3
    30
     
IV.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS204 Yakın Dönem Dünya Tarihi 5
FIN202 Mikroiktisat 6
UİS 202 Uluslararası İlişkilere Giriş 5
UİS206 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş II         6
YBS204 Çok Değişkenli İstatistik 5
LNG202 İngilizce IV 3
    30
     
     
     
V.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS301 Karşılaştırmalı Siyaset I 6
UİS303 Uluslararası Siyaset Kuramı I                  6
HUK305 Uluslararası Genel Hukuk I 5
UIS305 Türk Dış Politikası  5
HUK307 Anayasa Hukuku: Seçimlik  5
LNG301 İngilizce V 3
    30
     
VI.DONEM    
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS302 Karşılaştırmalı Siyaset II 6
UİS304 Uluslararası Siyaset Kuramı II                 6
HUK306 Uluslararası Genel Hukuk II 5
UİS306 Uluslararası Organizasyonlar 5
  Alan Seçimlik 5
LNG302 İngilizce VI 3
    30
     
VII.DONEM  
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS491 Bitirme Projesi I 6
UİS403 Uluslararası Siyaset Ekonomisi 6
  Alan Seçimlik 5
  Seçimik 5
  Seçimlik 5
LNG401 İngilizce VII 3
    30
     
VIII.DONEM  
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS492 Bitirme Projesi II 6
UİS404 Dünya Politikasında Güncel Gelişmeler  6
  Alan Seçimlik 5
  Seçimlik 5
  Seçimlik 5
LNG402 İngilizce VIII 3
    30
  SEÇMELİ DERSLER
UİS308 Alan Seçimlik: ABD Politikası ve Kurumları
UİS310 Alan Seçimlik: Alman Politikası ve Kurumları 
UİS312 Alan Seçimlik: Ortadoğu'da Devlet ve Toplum 
UIS405 Alan Seçimlik: Rus Politikası ve Kurumları
UİS407 Alan Seçimlik: Fransız Politikası ve Kurumları 
UİS409 Alan Seçimlik: Ortadoğu'da Güncel Dinamikler
UİS411 Seçimlik: Dış Politika Analizi veya
Siyaset Kuramlarında Güncel Gelişmeler 
UİS413 Seçimlik: Siyaset Sosyolojisi veya
Uluslararası İlişkilerde Göç 
UIS406 Alan Seçimlik: Avrupa Birliği Politikası ve Kurumları
UİS408 Alan Seçimlik: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 
  Seçimlik: İşletme, Ekonomi  ve Finans 
Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders 
  Seçimlik: İşletme, Ekonomi ve Finans
Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders 
Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

 

LNG101 İngilizce I

 

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

 

TEM101 Doğa, Bilim, İnsan I

 

Bu derste bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, immunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.

 

TEM103 Toplum, Bilim, İnsan I

 

Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.

 

GEN161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

 

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.  

 

TUR101 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I

 

Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

 

FIN101 Ekonomiye Giriş 1

 

Bu ders Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir ve ekonomik problemler ve ekonominin doğası ile ilgili temel bilgileri sağlar.

 

LNG102 İngilizce II

 

 

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

 

TEM102 Doğa, Bilim, İnsan II

 

Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir. 

 

TEM104 Toplum, Bilim, İnsan II

 

Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.

 

GEN152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

 

Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır.

 

GEN162 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

 

Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslek dışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.

 

FIN102 Ekonomiye Giriş 2

 

Bu ders, makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir, iktisat bilimi ve enflasyon-büyüme-işsizlik gibi ilgilendiği başlıca problemler ile ilgili temel bilgileri sağlar.

 

UİS201 Siyaset Bilimine Giriş

 

Bu ders öğrencilere siyaset biliminin temel kavramlarını ve teorilerini, kurumlarını, farklı siyasal rejim tiplerini, siyasetin toplumsal belirleyicilerini öğretmeyi amaçlar. Ders aynı zamanda öğrencilerin kavramın oluşumu sürecinde etkin rol oynayan önemli düşünür ve olayları da aktararak bütüncül bir yaklaşım içerisinde öğrencilerin siyaset biliminin çerçevesini çizmeleri için gerekli temeli ve donanımı vermeyi hedefler.

 

FIN201 Mikroiktisat

 

Bu ders öğrencilerin mikro iktisadın temel kavram ve analiz tekniklerini öğrenerek, iktisadi birimlerin optimal seçimlerini ve bu seçimlerin hangi sonuçları doğurduklarını öğrenmelerini amaçlar.

 

SOS200 Sosyal Bilimler Fakülte Dersi

 

Bu derste sosyal bilimler alanındaki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanması arasındaki denge öğretilecektir. Sosyal bilimler insanların ihtyaçları ile içinde yaşadığı toplumun beklentileri arasındaki dengenin sağlanması, sağlıklı bir toplumsal düzenin kurulması anlamına gelmektedir. Sağlıklı toplumun kurulması ise insanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarıyla doğru orantılıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması içinde öncelikle toplum-birey düzleminde gelişen olayların kavratılması gerekmektedir. Bu nedenle toplumsal gerçekliğin bilinmesinde sosyal bilimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğrencilere temel sosyal bilimlerdeki olayların çeşitliliği, nedenleri ve sonuçları öğretilecektir.         

 

UİS203 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş I

 

Bu derste siyaset biliminin en temel konularından olan devlet kavramı en önemli filozof ve onların felsefe ve ideolojileri üzerinden incelenecektir.  Siyaset felsefesi ve ideoloji kavramlarının tanımını yaptıktan sonra Fransız Devrimi’ne giden süreçte antik çağ Yunan filozoflarından başlayarak devlet kavramını ilk ortaya atan düşünürler ve sonra Aydınlanma Çağı filozofları ve onların Fransız Devrimi’ne etkileri incelenecektir.    

 

YBS203 İstatistik ve Olasılığa Giriş

 

Bu derste istatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramları uygulamalı olarak ele alınacak, öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler (açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir) işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm teknikleri (Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların içeriklerinde yer alacaktır).

 

LNG201 İngilizce III

 

Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci;  geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma,  konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme,  gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.

 

UİS204 Yakın Dönem Dünya Tarihi

 

Bu derste 1945’ten sonra dünya tarihini inceleyerek özellikle Avrupa Birliğine odaklanarak; II. Dünya Savaşı ve sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, Avrupa’nın yapılanma  süreci, paralel olarak sömürgeciliğin sonlandırılması, Soğuk Savaş’ın sonu ve Avrupa üzerine etkileri, 9/11: yeni tehditler ve sınamalar,  çok taraflı sistemin krizi ve Avrupa üzerine etkileri, yeni tehditler (çevreye ve sağlığa yönelik tehditler) ve günümüzdeki krizler: Suriye örneği analiz edilecektir.

 

FIN202 Makroiktisat

 

Bu ders millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceler.

 

UİS 202 Uluslararası İlişkilere Giriş

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları anlamasını sağlamaktır. Bu amaçla, uluslararası anarşi, sistem, organizasyonlar, güç dengesi, savaş, terörizm, diplomasi, istihbarat, casusluk, gelişme, küreselleşme ve çevre gibi konular ele alınacaktır. Bu derste ayrıca belgeseller ve diğer görsel malzeme kullanılarak 20. yüzyılın başından bu yana uluslararası ilişkilerin temel konuları ve olayları anlatılacaktır. Belgesellerin konuları I. ve II. Dünya Savaşları, büyük savaşlar sonrasında yaşanan zorunlu göçler, Sovyet Devrimi, Soğuk Savaş dönemi gibi olayları kapsamaktadır.

 

UİS206 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş II

 

Bu derste siyaset biliminin en temel konularından olan devlet kavramı en önemli filozof ve onların felsefe ve ideolojileri üzerinden incelenecektir.  Özelikle Fransız Devrimi sonrası özgürlük ve demokrasi hareketleri üzerinde dururken Karl Marx ve Max Weber üzerinden de devlet kavramı da eleştirilmeye başlayacaktır. 20. Yüzyıl siyasal düşünceleri olarak da Avrupa Birliği entegrasyon teorilerine de önem verilecektir.      

 

YBS204 Çok Değişkenli İstatistik

 

Bu derste, basit doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon ve regresyon varsayımlarının tespiti ve problemlerle karşılaşıldığında yapılması gerekli süreçler incelenmektedir. Ayrıca, çok değişkenli istatistik yöntemlerden, lojistik regresyon, binary modeller (logit, probit, tobit), faktör analizi, temel bileşenler analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi incelenmektedir.

 

LNG202 İngilizce IV

 

Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.

 

UİS301 Karşılaştırmalı Siyaset I

 

Bu derste, karşılaştırmalı siyaset alanındaki temel kavram, kuram ve sorunsalları incelemek için tasarlanmıştır. Derste, bu alanın tarihçesi, temel metodolojik tartışmaların bazıları irdelenmekte ve karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılan temel okumaların üzerinden gidilmektedir. İşlenecek konular arasında devrimlerin karşılaştırılması, kalkınma ve modernleşme, bağımlılık kuramı, demokratik siyasal sistemler ve siyasi kültür yer almaktadır.     

 

UİS303 Uluslararası Siyaset Kuramı I

 

Bu ders, İkinci Dünya Savaşı sonrasında akıl, erk, meşruiyet, adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, kültürel çeşitlilik ve çoğulculuk gibi kavramlar üzerine yapılan toplum ve siyaset kuramı tartışmalarına odaklanacaktır. Derste ele alınacak düşünürler şunlardır: Leo Strauss, Hannah Arendt, Isiah Berlin, Hans Georg Gadamer, Richard Rofty, Chantal Mouffe, Michel Foucault, Jürgen Habermas, John Rawls ve Amartya Sen.         

 

HUK305 Uluslararası Genel Hukuk I

 

Bu derste Uluslararası İlişkilerin temelini teşkil eden hukuk kuralları antlaşmalar yoluyla irdelenmektedir. Uluslararası hukukun kaynakları, kişileri, devletlerin yapıları, uyuşmazlıklar ve uluslararası deniz hukuku gibi konuların ilk dönemi işlenecektir.

 

UIS305 Türk Dış Politikası

 

Bu ders öğrencilerin güncel Türk dış politikasını şekillendiren kavramları anlamasına yardımcı olur. Soğuk Savaş bitiminden itibaren Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlardaki komşuları ile kurduğu ilişkilerinde yeni politika ve stratejilerle değişen uluslararası sistemde aktif olmaya çalışmaktadır. Bu aktif politikayı analiz eder.

 

HUK307 Anayasa Hukuku

 

Seçimlik

 

LNG301 İngilizce V

 

Bu ders öğrencilere gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, özgeçmiş, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yapma becerisi sağlar. Aynı zamanda öğrenciler iş odaklı kelimeler ve resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Bu dersin sonunda öğrenci;  kişilik, beceri, mesleki yaşantı ve çevreye ilişkin kavram ve kelimeleri tanır ve kullanır, bilgilendirici paragraflar ve resmi dokumanlar yazar, soru amaçlı resmi E-posta yazma, niyet mektubu yazma, yazılı bir bilgiyi düzenli bir biçimde sunma, mesleki ilanları ve dokümanları değerlendirmeyi öğrenir.

 

UİS302 Karşılaştırmalı Siyaset II

 

Bu ders, karşılaştırmalı bir perspektifle farklı siyasal sistemlerin incelenmesini hedeflemektedir. UİS301 dersinin devamı olan bu ders kapsamında, modern toplum ve siyasal yapıların farklı yollar izleyerek nasıl ortaya çıktığı İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Rusya Federasyonu ve Çin'e odaklanarak incelenecektir. Bu ülkelerin siyasal kurumlarının tarihsel gelişimleri, politik kültürleri ve günümüzde geçerli olan anayasal-kurumsal çerçeveleri ve bu ülkelerde süregiden devlet-toplum ilişkileri üzerinde durulacaktır.  

 

UİS304 Uluslararası Siyaset Kuramı II

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Derste ele alınacak düşünürler şunlardır: Leo Strauss, Hannah Arendt, Isiah Berlin, Hans Georg Gadamer, Richard Rofty, Chantal Mouffe, Michel Foucault, Jürgen Habermas, John Rawls ve Amartya Sen.              

 

HUK306 Uluslararası Genel Hukuk II

 

Bu derste Uluslararası İlişkilerin temelini teşkil eden hukuk kuralları antlaşmalar yoluyla irdelenmektedir. Uluslararası hukukun kaynakları, kişileri, devletlerin yapıları, uyuşmazlıklar ve uluslararası deniz hukuku gibi konuların ikinci dönemi işlenecektir.

 

Uluslararası Organizasyonlar

 

Bu dersin hedefleri uluslararası organizasyonların tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçlarını detaylıca incelemek ve Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği’ni örnek olarak analiz etmektir. 

 

LNG302 İngilizce VI

 

Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.

 

UİS403 Uluslararası Siyaset Ekonomisi

 

Bu derste klasik teoriler (realizm/merkantilizm, liberalizm, marksizm/eleştirel teori) güncel versiyonlarıyla birlikte tanıtılacaktır. Ardından modern politik ekonomi disiplininin dört temel yapısını oluşturan uluslararası üretim/ticaret, küresel parasal ve finansal sistem, güvenlik/ekonomi ve dijital ekonomi yapıları üzerinde durulacak, bu yapıların organize edilme biçimlerinin uluslararası sistemi nasıl etkilediği gösterilecektir. 

 

LNG401 İngilizce VII

 

Bu ders, öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.

 

UİS404 Dünya Politikasında Güncel Gelişmeler

 

Bu ders dünya politikasındaki güncel olayları önceden öğrenilmiş kuramlar eşliğinde analiz eder.

 

LNG402 İngilizce VIII

 

UİS308 Alan Seçimlik: ABD Politikası ve Kurumları

 

Bu ders Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin uluslararası sistem içindeki rolünün ve konumunun tarihsel gelişimini ve dönüşümünü açıklayabilmeyi ve dış politika yapım sürecini, bu süreçte etkili olan ulusal ve uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin özelliklerini tanımlayabilmeyi hedefler.

 

UİS310 Alan Seçimlik: Alman Politikası ve Kurumları

 

Almanya, uluslararası ekonomik sistemin en güçlü aktörlerinden biri olmasının yanısıra Avrupa Birliği’nin de kuruluşundan itibaren motor ülkelerinden biridir. Bu derste Alman politikasının 1871’den itibaren evrimi kavramsal/kuramsal dış politika yaklaşımları ışığında tartışılacaktır.

 

UİS312 Alan Seçimlik: Ortadoğu'da Devlet ve Toplum

 

Bu ders bölgede Birinci Dünya Savaşı sonrasında modern devletlerin oluşum süreci, dış güçlerin bölge siyasetindeki rolü, bölgesel aktörlerin dış güçler ve birbirleri ile etkileşimi, devlet-toplum ilişkilerinin temel dinamikler ile bölgede devlet yapılarını şekillendiren milliyetçilik, İslamcılık ve Pan-Arap milliyetçiliği gibi kuramları da analiz edecektir.

 

UIS405 Alan Seçimlik: Rus Politikası ve Kurumları

 

Bu derste Rusya Federasyonu'nun dış politika anlayışının teorik çerçevesini ve pratik uygulamasını açıklayarak, küreselleşen dünyada Rusya Federasyonu'nun yeri ve rolü anlatılmaktadır. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun iç ve dış politikasının esas alanları gösterilmektedir.

 

UİS407 Alan Seçimlik: Fransız Politikası ve Kurumları

 

Bu derste özellikle Fransız Devrimi’nden bu yana geçerli olan dinamikler eşliğinde başkanlık sistemi, Fransa’nın küresel sistem ve Avrupa Birliği’ndeki yeri incelenecektir. 

 

UİS409 Alan Seçimlik: Ortadoğu'da Güncel Dinamikler

 

Bu derste özelikle Arap Baharı’ndan sonra bölgedeki hareketler demokratikleşme kuramının içinde incelenecektir.

 

UİS411 Seçimlik: Dış Politika Analizi

 

Dış politika analizinin bir dal olarak ortaya çıkışı, gelişimi ile bu alanın Amerikan-İngiliz kökenli yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar (marksizm, bağımlılık okulu, emperyalizm kuramları) çerçevesinde ele alınışı açıklanacaktır. Özellikle kuramların açıklamaya çalıştığı belli baslı olaylar da bu ders içersinde incelenecektir.                                                                                                       

 

UİS413 Seçimlik: Siyaset Kuramlarında Güncel Gelişmeler

 

Bu ders özellikle milliyetçilik olgusunun oluşumunu, tarihsel sürecini içermektedir. Aynı zamanda, küresel, ulusal ve bölgesel bağlamda çeşitli milliyetçilik akımlarına örnek olaylar doğrultusunda odaklanarak, günümüzde milliyetçilik kavramının yol açtığı çeşitli çatışma ve dinamikleri de analiz etmektedir.

 

UİS415 Seçimlik: Siyaset Sosyolojisi

 

Bu ders siyaset bilimi ve sosyoloji blimlerinin kesiştiği yerden başlayarak Marx, Durkheim ve Weber gibi kurucu isimlerden Foucault ve Mann gibi iktidar analistlerine ve oradan da Bourdieu, Baudrillard ve Harvey gibi yakın dönem teorisyenlerine doğru bir geçiş yapacaktır.

 

UİS417 Seçimlik: Uluslararası İlişkilerde Göç

 

Bu derste göçün sebep olduğu çatışmaların sebepleri, çözüm yolları ve uluslararası sistemde göçün yol açtığı dinamikler hakkında bilgi verilecektir.

 

UIS406 Alan Seçimlik: Avrupa Birliği Politikası ve Kurumları

 

UİS408 Alan Seçimlik: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

 

Seçimlik: İşletme, Ekonomi ve Finans Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders

 

Seçimlik: İşletme, Ekonomi ve Finans Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders

Amaç

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde büsbütün karmaşıklaşmış siyaset ve uluslararası siyaset ilişkilerini kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyasetin koşullarını ve yapısını kuramsal bir düzeyde çözümleyen, yeni gelişen siyaset ve toplum biçimlerini irdeleyen bu yapı uluslar arası ilişkileri de kuramsal olduğu kadar yeni gelişen teknoloji olanaklarıyla da ele almayı, tarihsel ama güncel bir perspektife oturtarak incelemeyi öngörmektedir. Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine hakim, analitik düşünen, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, tarih ve toplumsal kuram bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek;

2- Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak;

3- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazandırmak;

4- Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak;

5- Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek;

6- Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak;

7- Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmek;

8- Öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki

uluslararası ve ulusal hukuki çerçeve konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;

9- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yer alan yapılar, aktörler ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edebilmek;

10- Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel konuları ve sorunları tanımlamak, analiz edebilmek ve tartışabilmek;

Öğrenim Ücretleri

Üniversite İşbirlikleri

Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla