Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
E-MBA Dersler

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Son Dönem alacağınız seçmeli dersler ile İşletme Hukuku, Yönetim, Pazarlama, Finans ve Genel İşletme alanlarında uzmanlaşarak İşletme Yüksek Lisans derecesi (MBA) almanız mümkün olacaktır.

I.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi 3 6
BUS 503 Yönetim Ekonomisi 3 6
BUS 505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Proje Tasarımı 3 6
Toplam 9 18
II.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
BUS 504 Pazarlama Yönetimi 3 6
BUS 504 Finans Yönetimi 3 6
BUS 506 Yönetim Muhasebesi 3 6
BUS 506 Günümüz Teknolojilerinde Üretim Yönetimi 3 6
Toplam 12 24
III.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
SEC Seçmeli 3 6
SEC Seçmeli 3 6
SEC Seçmeli 3 6
Proje 30
Toplam 9 48
Genel Toplam 30 90

UZMANLIK ALANLARI

İŞLETME HUKUKU

BUS 551 Temel Hukuki Bilgiler
BUS 553 Bilişim Temelleri
BUS 555 Çalışma Hayatı ve Hukuk
BUS 557 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları


YÖNETİM

BUS 559 Girişimcilik
BUS 561 Stratejik Yönetim
BUS 563 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
BUS 565 İnsan Kaynakları Yönetimi


PAZARLAMA

BUS 567 Küresel Piyasalar İnovasyon
BUS 569 Marka Yönetimi
BUS 571 Dijital Pazarlama
BUS 573 Rekabet Stratejileri


FİNANS

BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BUS 581 Yatırım Yönetimi
BUS 575 Finansal Analiz
BUS 579 Denetim


GENEL İŞLETME

BUS 551 Temel Hukuki Bilgiler
BUS 553 Bilişim Temelleri
BUS 555 Çalışma Hayatı ve Hukuk
BUS 557 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
BUS 559 Girişimcilik
BUS 561 Stratejik Yönetim
BUS 563 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
BUS 565 İnsan Kaynakları Yönetimi
BUS 567 Küresel Piyasalar İnovasyon
BUS 569 Marka Yönetimi
BUS 571 Dijital Pazarlama
BUS 573 Rekabet Stratejileri
BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BUS 581 Yatırım Yönetimi
BUS 575 Finansal Analiz
BUS 579 Denetim


Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerinin incelenerek, bu konuda güncel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında yönetim fonksiyonları genel itibarıyla incelenirken, işletmenin çevresi, teknoloji, kültür, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme, liderlik, yönetici konuları da kavramsal ve uygulama boyutları itibarıyla incelenecektir. Ayrıca, işletmelerin yapıları; Ar-Ge, yönetim, pazarlama, üretim, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi teknolojileri, muhasebe gibi temel ve destek fonksiyonları itibarıyla irdelenecek ve fonksiyonel süreçler üzerinde durulacaktır.

BUS 503 Yönetim Ekonomisi
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar işletme yönetimi boyutundan incelenmektedir. Mikro ekonomik analiz içinde tüketici ve firma teorisi, piyasa yapısı ve regülasyonlar işlenmektedir. Makro ekonomik analiz kapsamında ise temel makro iktisadi kavramlar, göstergeler ve bunların işletme yönetimi açısından yorumlanması ve iktisat politikaları ile muhtemel sonuçları işlenmektedir.

BUS 505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Proje Tasarımı
Bu dersin temel amacı, istatistiksel araçların tanıtımını gerçekleştirmek ve işletme yönetiminde karar destek unsuru olarak kullanımlarını örnekleyen çeşitli uygulamalar ile kavranılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda araştırma yöntemleri irdelenirken Yüksek Lisans Proje tasarımı da tüm yönleriyle ortaya konmuş olacaktır.

BUS 502 Pazarlama Yönetimi
Bu derste, pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

BUS 504 Finans Yönetimi
Bu derste, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarının ve finansal sorunlarının çözümlenmesi için temel finansal kararlar ve uygulamalar, finansal yönetim, yatırım kararları ve piyasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede geleneksel finansal ürünler ile 21. yüzyılın getirdiği yeni yaklaşımlar da incelenecektir.

BUS 506 Yönetim Muhasebesi
Bu derste, muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı çerçevesinde ve tüm alt bilgi bölümlerinden hareketle, yöneticilerin karar verme süreçlerinde muhasebeden nasıl yararlanacakları ortaya konacaktır. Yönetim Muhasebesi kapsamında, etkin bilgi sistemi organizasyonundan bütçelemeye kadar tüm konular uygulamalı olarak işlenecektir.

BUS 508 Günümüz Teknolojilerinde Üretim Yönetimi
Bu ders, yöneticilerin Sanayi 4.0 çağında değer yaratma kabiliyetini arttırmak için teknolojik gelişimleri anlama ve üretim sistem ve yaklaşımlarındaki gelişmeler ile sanayi uygulamaların genel olarak incelenmesini amaçlamaktadır.


SEÇMELİ DERSLER (Uzmanlık alanlarına göre listelenmiştir)

İŞLETME HUKUKU

BUS 551 Temel Hukuki Bilgiler
Bu ders kapsamında, hukuk düzeni ve kaynakları ile ilgili temel bilgileri takiben, hukuki kişiliklerin kurulması ve denetimine ilişkin hukuki düzenlemelerin, kurum ve işletmeleri, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlar itibarıyla incelenmesi gerçekleşecektir. Dersin amacı özetle, kamu ve özel hukuk alanları itibarıyla temel düzenlemelerin genel yapısıyla ortaya konması ve işletme yöneticileri için hukuki arka planın temel nitelikte sağlanmasıdır.

BUS 553 Bilişim Temelleri
Bu derste, yöneticilerin bilişim temelleri itibarıyla genel bilgilenmelerinin ötesinde dijital platformların gelişimine adapte olabilecek bilgi ve becerilere nasıl ulaşabilecekleri, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımaları ve bu çerçevede daha etkin bir şekilde değer yaratacak donanıma nasıl sahip olabilecekleri ile ilgili konu ve yaklaşımlar ele alınacaktır.

BUS 555 Çalışma Hayatı ve Hukuk
işçi-işveren, işveren vekili, alt işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, çeşitleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kuruluşu ve geçerliliği; iş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli ve haklı sebeple fesih, fesih sebepleri, haksız feshin sonuçları, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fesih ihbar tazminatı, işçilik alacakları, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, fazla sürelerle çalışma ücreti, yıllık izinler, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigorta kavramı ve uygulaması, sosyal sigorta hukukunun dayandığı temel esaslar, zorunluluk ilkesi, sendikacılık, sendika çeşitleri, toplu iş sözleşmesi, işveren-sendika ve işçi arasındaki hukuki ilişkiler açıklanacak; bütün kavramlarla ilgili Yargıtay kararları irdelenecektir.

BUS 557 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Günümüzde tüm ülkeler itibarıyla yakınsama çalışmaları hızla gelişen, Türkiye’nin de önemli gelişmeler kaydettiği ve ilgili hukuki düzenlemeleri dinamik bir şekilde işleyen Uluslararası – Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının, kavramsal boyutları ve genel yapıları itibarıyla incelenmesi dersin ilk amacıdır. Kurum ve işletmeler yönünden kurumsal bilgi sisteminin merkezi konumunda bulunan muhasebe sistemini etkileyen vergi ve ticaret hukuku alanlarındaki düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak genel sistem değerlendirmesi yanında, yöneticilerin konu ile ilgili belirsizliklerden nasıl kurtulabilecekleri de ders kapsamında incelenecektir.


YÖNETİM

BUS 559 Girişimcilik
Bu derste girişimcilik tüm boyutları itibarıyla irdelenecek ve tartışılacaktır. Bu bağlamda tarihsel süreç itibarıyla girişimcinin özellikleri, küçük, orta ve büyük işletmecilik boyutlarıyla incelenirken, girişimcilik de çok örnekli ve uygulamalı olarak ortaya konmuş olacaktır.

BUS 561 Stratejik Yönetim
Bu derste, stratejik yönetim tüm yönleri ve süreci itibarıyla irdelenirken, öğrenciler nezdinde geleneksel yönetim yaklaşımlarından farklılıkları netleşmiş olacaktır. Bu çerçevede kurum ve işletmelerin farklı amaçları itibarıyla stratejik yönetim süreçleri ve genel olarak rekabet stratejileri örnekler ile incelenecek ve SWOT analizi uygulamaları yapılacaktır.

BUS 563 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
Bu derste, sürekli gelişim ve değişim ortamında işletmelerin hem riskler hem de iş fırsatları perspektifinde karar verme süreçleri incelenirken, kriz ortamında yönetim stratejileri ve hızla gelişen günümüz bilgi sistemlerinin rolü üzerinde durulacaktır. Güncel konulardan genel kriz ortamı ve hukuki düzenlemelerini içeren iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato konuları da bu kapsamda irdelenecektir

BUS 565 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınmaktadır.


PAZARLAMA

BUS 567 Küresel Piyasalar İnovasyon
Bu derste 21.Yüzyıl teknolojileriyle şekillenen küresel piyasalarda inovasyona dayalı gelişmeler ve yönetim stratejileri incelenecektir. Ders örnek olay analizleri ağırlıklı olarak işlenecektir.

BUS 569 Marka Yönetimi
Bu derste, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilmektedir.

BUS 571 Dijital Pazarlama
Bu derste, dijital evrim ile birlikte giderek artan rekabetçi iş ortamlarında farklılık yaratmanın ve rekabette öne çıkmanın yollarını arayan ticari mecralar, yaratıcı ekipler ve marka profesyonellerinin pazarlamada yaşanan bu değişim sürecinde günümüzde yaygın olarak kullanılan dijital tanıtım kanallarının kullanımları ve uygulamalı örnekleri incelenecektir.

BUS 573 Rekabet Stratejileri
Bu derste, 21. Yüzyılın gelişim ve değişim ortamında global, lokal ve glokal rekabet stratejileri, örnek olay analizlerine dayalı olarak incelenecektir.


FİNANS

BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Bu derste, finansal kurumlar ve piyasalar genel yapısı itibarıyla incelenecek, finansal piyasa araçları üzerinde durulacaktır. Kurumlar ve işletmelerinin finansal kaynak ve kullanım dinamikleri ile ilgili belirsizliklerinin giderilmesi ve yöneticiler yönünden gerek yatırım gerekse işletme süreçlerinde alacakları kararların, finansal kaynak odaklı yönleri işlenmiş olacaktır.

BUS 581 Yatırım Yönetimi
Bu derste, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, sermaye piyasası araçları ile yatırım stratejileri gibi konular bütünleşik bir perspektifte ele alınacaktır. Ders kapsamında ayrıca yatırım yönetimi süreçleri ve yapılabilirlik (fizibilite) projeleri üzerinde de durulacaktır

BUS 575 Finansal Analiz
Bu derste öncelikle, finansal analizin tüm boyutları genel olarak ortaya konacaktır. Derste para ve sermaye piyasası analizleri genel bazda kavramsal boyutları itibarıyla incelenirken, şirketlerin finansal yapıları ve analizi üzerinde kapsamlı olarak durulacaktır. Ders uygulamalı olarak işlenmektedir.

BUS 579 Denetim
Bu derste, denetim kavramı ve türleri ortaya konduktan sonra, denetim süreçleri ve denetim standartları genel olarak irdelenecektir. Yine denetim ile ilgili hukuki düzenlemeler de genel olarak ortaya konurken, özellikle iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişi ve gereklilikleri üzerinde durulacaktır.