Netkent Üniversitesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşme

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası'na uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir.
Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; öğrencilerimize, velilerimize, takipçilerimize, çalışanlarımıza ve internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.
Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından kişisel veriler, hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir. (Bu bölüm şirketinizin ticari faaliyetlerine uygun olarak değiştirilebilir/geliştirilebilir. Tarafımızca yazılan hususlar örnek niteliğindedir.)
Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından kişisel veriler, _____________________________ şirketlerine ve kurumlarına, Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi'nin verileri işleme amaçlarıyla aynı amaçlar kapsamında bu kurumlara aktarılabilir. (Bu bölüm şirketinizin ticari faaliyetlerine uygun olarak değiştirilebilir/geliştirilebilir. Herhangi bir şekilde diğer kurumlara veri aktarımı gerçekleştirilmeyecekse, bu bölüme ?işlenen veriler hiçbir üçüncü kişi veya kuruma aktarılmayacaktır" yazılabilir.)
Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.
Tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim(Netkent) Üniversitesi ?nin yetkilendirdiği veri işleyen (isim ? soy isim)'in _____________ elektronik posta adresine elektronik posta göndererek veya Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi merkezine yazılı başvuruda bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz."

ONAY METNİ
Kurumunuza başvuru esnasında sisteme girdiğim ve/veya tarafınıza diğer yollardan bildirdiğim her türlü bilgi/belgenin doğruluğunu, söz konusu bilgi/belgelerin hatalı olmasından doğacak olan her türlü ihtilafta sorumluluğun tarafıma ait olacağını, kurumunuzda alacağım eğitim/öğretim ve her türlü yan haklar kapsamında devam ettiğim süre boyunca talep edilen ve ödemem gereken her türlü ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Ön Bilgilendirme Formu'ndaki bilgiler, kullanılan uzaktan eğitim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ticari amaçlarla verilmiştir.
1- ÜNİVERİSİTENIN BİLGİLERİ
Ünvan: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent)
Adres: Girne cad. No:38-44 Lefkoşa KKTC
Telefon:0392 6106000
İnternet Sitesi: www.netkent.edu.tr . E-posta adresi: info@netkent.edu.tr
2- ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ
www.netkent.edu.tr sitesi üzerinden Üniversite tarafından kayıtlı öğrencinin hizmetine sunulan uzaktan eğitim materyali ve/veya kitap/yayın/cd ve benzerleridir.
3- SINIRLAMALAR
Üniversite, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
4- SÜRE
Öğrenci kayıt olduğu ve Üniversite tarafından ilan edilen akademik yıl başlangıç tarihinden itibaren Üniversite internet sitesinde belirtilen eğitimden faydalanabilecektir.
5- ÜCRET
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen eğitimler için ücret, kayıt anında, Üniversite internet sitesinde belirtilen koşullarda tahsil edilir.
6- TESLİMAT ve İFA
Uzaktan eğitimin fiziki teslimatı bulunmamaktadır. İnternet ortamında sunulan eğitim ile öğrenciye www.netkent.edu.tr internet sitesi üzerinden sunulmaya başlanır.
7- CAYMA HAKKI
Öğrenci kayıt tarihinden üç hafta sonrasına kadar olan zaman dilimi içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu süre içinde yapılan kayıt silme ve iptallerinde yatırılan ücretin %35'i kayıt bedeli kesintisi yapılarak ücret iadesi sağlanır. İptal etme isteğinde bulunan öğrencinin üç haftalık cayma hakkı süresi eğitim-öğretimin basladığı tarihi de içine alıyorsa, eğitim-öğretim başladığı tarihten itibaren talep edilen kayıt iptal ve silme işlemlerinde yatırılan öğrenim ücreti öğrenciye iade edilmez.
8- İTİRAZ
Şikayet ve itirazları konularındaki başvurularını öğrenci, KKTC mahkemelerine yapabilir.
9- TARİH
İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve öğrencinin kaydını gerçekleştirdiği tarihte www.netkent.edu.tr internet sitesi üzerinden belirttiği e-posta adresine gönderilmiştir.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
1.1- ÜNİVERİSİTE
Ünvan: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent)
Adres: Girne cad. No:38-44 Lefkoşa KKTC
Telefon: 0392 610 6000
İnternet Sitesi: www.netkent.edu.tr
E-posta adresi: info@netkent.edu.tr
1.2- ÖĞRENCİ
Eğitime kayıt yaptıran öğrenci,
Örgün veya Uzaktan Eğitim yükseköğretim programı mezunlarından,
-Lisans programlarından mezun olanlar,
-Açık öğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yüksek öğretim kurumlarının açık öğretim programlarından mezun olanlar,
-Halen herhangi bir lisans programında öğrenci olanlar olabilirler. (Ancak bu durumdaki adayların Netkent diploması alabilmeleri, devam ettikleri Lisans programını başarı ile bitirmeleri koşuluna bağlıdır.)
2- SİTE
İşbu sözleşmede SİTE www.netkent.edu.tr internet sitesini ifade eder.
3- EĞİTİM
Eğitim, www.netkent.edu.tr internet sitesi üzerinden ÜNİVERSİTE tarafından hizmete sunulan uzaktan eğitim içeriğinden internet ortamında faydalanmayı içerir.
4- KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu; Öğrencinin Üniversiteye ait siteye elektronik ortamda bilgilerini girerek kaydını yaptırması olup,
ÖĞRENCİ, eğitimin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ÖĞRENCİ adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.
5- SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu Sözleşme ÖĞRENCİ ve ÜNİVERİSİTE arasında, ÖĞRENCİ tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği ürünün satın alınma tarihinde internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası öğrencinin mail adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.
6- TESLİM ve İFA
Uzaktan Eğitimin fiziki teslimi bulunmamaktadır. Eğitim, öğrencinin kaydını yaptırmasından sonra www.netkent.edu.tr sitesinde belirtilen süre boyunca üniversite internet sitesi üzerinden ÖĞRENCİ'nin hizmetine sunulacaktır.
7- ÖĞRENCİNIN BEYAN ve TAAHHÜTLERİ
Öğrenci, kaydını gerçekleştirmeden önce eğitimle ilgili ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.
ÖĞRENCİ, söz konusu üniversiteye kayıt yaptırarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında eğitimden faydalanma hakkını elde etmiştir. ÖĞRENCİ, kayıt yaptırdığı üniversitenin tüm mevzuatına, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak davranacağını, eğitimde sunulan bilgi ve belgeleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.
8- ÜNİVERİSİTENIN BEYAN ve TAAHHÜTLERİ
ÜNİVERSİTE, işbu Sözleşme konusu eğitimin ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. ÜNİVERSİTE'nin, söz konusu ürün ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili eğitimin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Eğitimin sunumunun ÜNİVERSİTE'nin kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkânsızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ÖĞRENCİ'ye makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.
9- ÜRÜN BEDELİ
İşbu sözleşmede belirtilen eğitim bedeli üniversite web sitesinde belirtilen bedeldir. Web sitesinde ilan edilen süre boyunca öğrenci eğitim alacaktır.
10- CAYMA HAKKI
Öğrenci kayıt tarihinden üç hafta sonrasına kadar olan zaman dilimi içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu süre içinde yapılan kayıt silme ve iptallerinde yatırılan ücretin %35'i kayıt bedeli kesintisi yapılarak ücret iadesi sağlanır. İptal etme isteğinde bulunan öğrencinin üç haftalık cayma hakkı süresi eğitim-öğretimin basladığı tarihi de içine alıyorsa, eğitim-öğretim başladığı tarihten itibaren talep edilen kayıt iptal ve silme işlemlerinde yatırılan öğrenim ücreti öğrenciye iade edilmez.
11- SÖZLEŞMENİN FESHİ
ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİ'nin iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
12- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, KKTC yasaları ve Mahkemeleri yetkilidir.
13.1- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
13.2- Sözleşmenin bir örneği ÖĞRENCİ tarafından belirtilen ve işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine ÖĞRENCİ tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.


ÖĞRENCİ EĞİTİM VE ÖDEME SÖZLEŞMESİ
AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT) ile işbu sözleşmeyi web sayfası üzerinden okuyup onaylayan ÖĞRENCİ arasında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varılıp işbu sözleşme akdolunmuştur.
MADDE 1- SÖZLEŞME KONUSU: İşbu sözleşme ÖĞRENCİ'nin AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'den satın aldığı madde 5'de belirtilen hizmet bedellerinin, Banka nezdindeki ilgili hesabına yatırılma şekil ve şartları ile, işbu sözleşme konusu hizmetin AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'nce ÖĞRENCİ' ye satımını ve hizmet bedelinin ödenmesinin koşullarını düzenlemektedir.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
İşbu sözleşme, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için geçerli olacaktır. Öğrencinin AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'ne devam ettiği yıllar için bedeller AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği her öğretim yılı için, belirtilen ücretlerle iş bu sözleşme şartları aynen devam eder. Öğrenci, AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'nin gerek bu öğretim yılı için; gerekse müteakip öğretim yılları için ilan ettiği öğrenim ücretlerinin ve/veya bedellerinin bilgisinde olduğunu ve/veya işbu husustaki Mütevelli Heyet kararını ve/veya fiyat listelerini inceleyip okuduğunu ve/veya web sayfasında ilan edilen her hususun bilgisinde olduğunu ve işbu sözleşme ile bahse konu karar ve/veya web sayfasındaki ücretleri ve/veya koşulları aynen kabul edip onayladığını ve/veya bunlara uymayı taahhüt ettiğini beyan eder.
MADDE 3- SATIN ALINAN HİZMET VE SATIŞ BEDELLERİ:
ÖĞRENCİ, bölüm ve sınıfı ile ilgili tesbit edilmiş ve bilgisinde bulunan 2018-2019 öğretim dönemi ücretini yine web sayfasında ilan edilip bilgisine getirilen koşullara ve ödeme takvimine uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
MADDE 4-ADRESLER
İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için, AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT), web sayfasında ilan edilen adresi; Öğrenci ise kayıt formunda yer alan adresi yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer bildirmedikleri takdirde, eski adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca, yine tarafların burada ve kayıt formunda belirtilen e-mail adreslerine yapılacak tebligatlar da geçerli tebligat olarak sayılacaktır.
MADDE 5- ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ ve İADESİ İLE İLGİLİ ESASLAR:
1. AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'ne kesin kayıt yapılabilmesi için; burslu öğrenciler hariç olmak üzere ücretin peşin veya, anlaşmalı kredi kartına peşin veya taksitle yapılması mümkündür.
2. AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'ne Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
3. Ödemelerin banka ile yapılması durumunda; banka ile üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği, banka borçlarının kapatılması zorunludur. Bu nedenle, bankaya borcu olan öğrenciler borcunu ödemek zorundadır.
4. Öğrenci kayıt tarihinden üç hafta sonrasına kadar olan zaman dilimi içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu süre içinde yapılan kayıt silme ve iptallerinde yatırılan ücretin %35'i kayıt bedeli kesintisi yapılarak ücret iadesi sağlanır. İptal etme isteğinde bulunan öğrencinin üç haftalık cayma hakkı süresi eğitim-öğretimin basladığı tarihi de içine alıyorsa, eğitim-öğretim başladığı tarihten itibaren talep edilen kayıt iptal ve silme işlemlerinde yatırılan öğrenim ücreti öğrenciye iade edilmez.
5.Öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma talepleri her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olabilir. Talebi ilgili merciler tarafından uygun bulunan öğrenci kayıt dondurma talebinde bulunduğu sürenin öğrenim ücretinin 1/3'ünü yatırmak zorundadır. Kayıt dondurma için yapılan ödemeler bir sonraki yılın ücretinden mahsup edilmez.
6.Süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenir. Yaz okulundan ders alan öğrenciler yıllık eğitim öğretim ücretinin ½'sini ödemekle yükümlüdür.
7. Ücret ödemelerinin ilgili banka tarafından açılan ve kayıt sırasında verilen kredili mevduat hesabından ödenmesinden dolayı; ücretlerin kayıt sırasında öğrenciye verilen şahsi hesaba yatırılması gereklidir. Bunun dışında Üniversite adına başka bir hesaba yatırılması halinde doğacak tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
8.AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT)'ne kayıt yaptıran her öğrenci AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (NETKENT) bünyesindeki bütün Yönetmelik ve Yönergeleri kabul etmiş sayılır.
9.Yapılan hizmetin faturası eğitim öğretim dönemi içerisinde Kasım - Aralık aylarında kesilecektir.
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ: İşbu sözleşme uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlıklar için yetkili mahkeme KKTC Lefkoşa Kaza Mahkemesi'dir.
İşbu eğitim ve ödeme sözleşmesi, elektronik ortamda Öğrenci tarafından okunarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.
İşbu eğitim ve ödeme sözleşmesinde belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.Netkent Üniversitesi Öğrenci Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu metin, Netkent Üniversitesi’nin web sayfasını ziyaret eden, mobil uygulamasını ziyaret eden, kayıt için form dolduran, eğitim bursuna başvuran öğrenci adaylarının kişisel verilerini nasıl işlediği hakkında kişileri bilgilendirmeyi amaçlar.

Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası'na uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir. 
Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; öğrencilerimize, velilerimize, takipçilerimize, çalışanlarımıza ve internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konuları aşağıda başlıklar halinde sıralıyoruz:

Kişisel verileri kim işliyor ve kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumlu?

Netkent Üniversitesi olarak, öğrenci adaylarının kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyoruz ve aynı zamanda veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi Netkent Üniversitesi ve Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. olarak işliyoruz ve aynı zamanda da veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?


Aşağıda kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimizi sıralıyoruz;

Tanıtım, etkinlikler ve fuarlar gibi fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi üniversitemiz ile paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim formlarını doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları üzerinden üniversitemiz ile iletişime geçmeniz halinde belirtilen yollar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hangi kişisel verilerim işleniyor?

Netkent Üniversitesi olarak eğitim bursuna başvuran öğrenci adaylarının aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerini işliyoruz:

Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, kimlik numarası, vatandaşı olduğunuz ülke, doğum yılı, yaşanılan bölge, cinsiyet.

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-posta adresi.

Eğitim Bilgisi: Okuduğunuz/mezun olduğunuz okul, bölüm, sınıf, mezuniyet puanı, başarı sırası, puan türü, yabancı dil ve seviyesi.

Diğer Bilgiler: Tercih etmeyi düşündüğünüz fakülte, program ve bölümler, sosyal medya kullanıcı bilgileri, imzanız, kişisel ilgi alanları, kullanıcı davranışları, Google Analytics verileri, Facebook Pixel verileri.

Netkent Tercih Eğitim Bursu programına başvurmanız halinde yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, işlem güvenliği bilgilerinizi, başvurulan bölüm/bölümler, eğitim durumu, yabancı dil, mülakat sırasında bizimle paylaştığınız bilgileri, bir spor dalında lisans sahibi olup olmadığınız, yurtdışına gidip gitmediğinize ilişkin bilgileri, projenize ilişkin bilgilerinizi, tercih etmeniz durumunda video kayıtlarına ilişkin bilgilerinizi ve başvuru sırasında bize sağladığınız diğer bilgilerinizi de işliyoruz.

Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verileriniz, iletişim, başvuru ve kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi; eğitim bursuna başvuru kapsamında hazırlanan yazı ve projelerin değerlendirilmesi, eğitim bursuna başvuran öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere başvuru ile kayıt işlemlerinin yürütülmesi; üniversite tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve üniversite faaliyetlerinin iyileştirilmesi, hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesinin geliştirmesi amaçlarıyla işlenir.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, üniversitemizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken durumlarda, üniversite faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılacaktır.

Ayrıca, üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak amacıyla, kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcısı taraflara da aktarılabilecektir.

Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup, hizmet sağlayıcıları hariç hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir. 

Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler nelerdir?

Üniversitemiz kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” şeklinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

 

 MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi üniversitemize iletebilirsiniz:

İnternet sitesi aracılığıyla: www.netkent.edu.tr adresindeki “Mesaj Yollayın” başlıklı form ile,

Posta yoluyla: Girne Caddesi No: 38–44 Lefkoşa / KKTC adresine posta göndererek,

E-posta yoluyla: bilgi@netkent.edu.tr adresine e-posta göndererek.

Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Netkent Üniversitesi’nin kişisel verileri nasıl işlediği hakkında daha detaylı bilgi almak için;


Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla