İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki 2. Üniversite

Muafiyet Yönergesi

 AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ

 LİSANS BÖLÜMLERİ MUAFİYET YÖNERGESİ

 

Am

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün ve uzaktan lisans , uzaktan veya açık öğretim programları ve meslek yüksek okullarının; herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanların Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi dahil olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında alıp başardığı derslerin muafiyetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde  2-  Bu  Yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’ne ikinci üniversite kapsamında kayıtlı olan lisans öğrencilerini kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Lisans Ve Yüksek
Lisans Eğitim Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu Yönergede;

 

  1. Muafiyet  : YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının; herhangi birinden mezun olan, ve halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin daha  önceki  yükseköğretim  kurumlarında  almış  ve  başarmış  olduğu ders/derslerin yerine, içerik ve notuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin  kabul edilmesi durumu,
  2. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
  3. YÖK: Yüksek Öğretim Kurumunu
  4. YÖDAK : Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

(Kıbrıs)

  1. Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi

 

Başvuru

 

Madde  5-  Muafiyet  isteklerinde  başvurular  her  eğitim-öğretim  döneminin ilk iki haftası  içinde yapılır. Öğrencilerin hangi  derslerden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri ve başvuru dilekçelerinin  ekine  daha  önce  öğrenim  gördükleri  yükseköğretim  kurumu  tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya elektronik imzalı) ders içerikleri ve transkripti eklemeleri  gerekir.  Belirtilen  özellikleri  taşımayan  belgeler  dikkate  alınmaz  ve  işleme konulmaz.

 

Muafiyet İşlemleri

 

Madde  6-

 

Genel Hükümler

 

 1. Muafiyet  istenen  dersin/derslerin  zorunlu  veya  seçmeli  olması  durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu, geçme notu ve kredi yeterliliği dikkate alınır ve değerlendirilir.
 2. Her dönem 30 kredidir. Muafiyet alınan ders/derslerin kredileri , toplam dönem kredisinden düşülmez.Sadece muafiyet alınan derslere ve sınavlarına girilmez, getirdikleri transcript notlarına istinaden başarılı kabul edilirler.
 3. Muafiyet isteği akademik kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet isteğinde bulunduğu ders/derslere devam etmek zorundadırlar.  
 4. Daha  önce  farklı  üniversitelerde   öğrenim  görmüş  olan  öğrencilerin,  en  son  öğrenim gördükleri   üniversite   tarafından   muafiyet   verilen   derslerden   muaf   olmak   istemeleri durumunda, ilgili dersleri okudukları üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler, notları ve kredi  uyumları  incelenmeden  başka  bir  üniversite  tarafından  yapılan  muafiyet  işlemi değerlendirilmeye alınmaz.
 5. Mezuniyet tarihlerinin eski olması nedeniyle transkriptlerinde AKTS ve/veya yerel kredi bilgisi bulunmayan, ders içerikleri eksik olan ve/veya mezun oldukları üniversitenin ilgili bölümünün  kapanması  nedeniyle  geçmiş  belgelere  ulaşamayan  ve  bu  nedenle  intibak belgelerinde eksik olan öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararlar akademik kurulun  kararına göre verilir.
 6. Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı muaf sayılması istenilen bir dersin/derslerin    adının,   üniversitede eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
 7. Yüksek lisans programlarında alınan dersler ve pedagojik formasyon ile alınan derslerin lisans  programlarında  muafiyet  karşılığı  bulunmamaktadır.  Yüksek  lisans  programlarının bilimsel  hazırlık  kapsamında  alınan  dersleri  için  muafiyet  talepleri  ilgili  yetki akademik kuruldadır.
 8. Muafiyet, işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, işlemlerin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde öğrenci işlerine yapılır.

 

Madde  7-

 

Özel Hükümler

 

 1. Üniversitemize kayıt olan öğrencilerin muafiyet talebinde bulunabilecekleri dersler aşağıdadır.

 

 

(2) Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı ders/derslerin içerikleri toplamının, muaf tutalacak dersin içeriği ile en az %70 eşdeğer olması gerekir.

 

(3)İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinde yeterli başarıyı göstermiş öğrencinin muafiyet işlemleri yapılır.

 

(4) Transkriptlerinde, CC ve 60’ın altında notu olanlar MUH 201, MUH 202, FIN201 ve FIN 202 derslerinden muafiyet alamazlar.

 

(5)Transkriptlerinde, lisans mezunları için CC ve 60’ın altında notu olanlar, önlisans ve MYO’lar için BB ve 80’in altında notu olanlar  FZK 201 ve FZK 202 derslerinden muafiyet alamazlar.

 

(6) Üniversitelerin “Sosyal Bilimler“ ve “Eğitim Fakülteleri”nin (Fizik, Matematik, Kimya bölümleri hariç) ilgili Lisans, Önlisans ve MYO bölümlerinden mezun olanlar Matematik ve Fizik derslerinden muafiyet alamazlar.

 

Madde 8-

 

İngilizce Dersi’nin Muafiyet İşlemleri

 

(1)Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim dönemi başında tercihleri doğrultusunda uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girerek düzeylerine en uygun olan İngilizce dersinden itibaren İngilizce derslerini takip etmeye başlayabilirler.

 

Düzey belirleme sınav sonuçlarına göre İngilizce derslerinin dönem bazlı muafiyet durumu

 

                           

 

(2)İngilizce Derslerinden İngilizce Düzey Belirleme Sınavı dışında Muaf olmak isteyen öğrencilerin;

 

a)Daha önce herhangi bir Lisans diploma programında İngilizce Derslerinde başarılı olduklarını

 

b) Herhangi bir İngilizce Eğitim veren Lisans ve/veya üstü programlardan mezun olduklarını


c)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almış olduklarını ispatlamaları gerekmektedir.


(3)Bu ispat dökümanını, muafiyet başvuru dilekçesiyle birlikte üniversitenin öğrenci İşlerine gönderen öğrencilerimiz akademik kurul kararı ile bu dersten muaf olabilirler.

 

(4)İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na kayıt yaptırdıkları dönemde belirlenen süre içinde girmeyen öğrenciler ilk İngilizce dersinden itibaren tüm İngilizce derslerini alırlar ve İngilizce derslerinin tümünden sorumlu sayılırlar.

 

(5)Kayıt oldukları dönemde İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na girmeyen öğrencilerin sonraki dönemlerde İngilizce derslerinden muafiyet başvurusunda bulunabilmeleri için üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almaları gerekir.

 

(6)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanları almış olan öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf kabul edilir.

 

(7)Dış Sınav notları daha düşük olan öğrencilerin İngilizce derslerinin bir kısmından ya da tümünden muaf olabilmeleri için kayıt oldukları dönemin başında uygulanacak olan Düzey Belirleme Sınavı’na katılmaları gerekmektedir.

 

(8)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden aşağıdaki tabloda belirtilen en az puanı alan ve aldıkları puanı belirtilen tarihler içinde belgeleyebilen öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf sayılırlar.

 

(9)İngilizcenin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede bir lisans programını tamamlamış  olanlar öğrenim gördükleri süreyi ve mezuniyet durumlarını belgeleyerek İngilizce derslerinden tümünden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

 

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ MUAFİYET YÖNERGESİ

Madde 1- Bu Yönergenin amacı YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün ve uzaktan lisans , uzaktan veya açık öğretim programları ve meslek yüksek okullarının; herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanların Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi dahil olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında alıp başardığı derslerin muafiyetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’ne ikinci üniversite

kapsamında kayıtlı olan lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Lisans Ve Yüksek

Lisans Eğitim Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede;

 1. a)  Muafiyet : YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının; herhangi birinden mezun olan, ve halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu ders/derslerin yerine, içerik ve notuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumu,

 2. b)  AKTS:AvrupaKrediTransferSistemi

 3. c)  YÖK: Yüksek Öğretim Kurumunu

 4. d)  YÖDAK : Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

  (Kıbrıs)

 5. e)  Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi

Başvuru

Madde 5- Muafiyet isteklerinde başvurular her eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrencilerin hangi derslerden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri ve başvuru dilekçelerinin ekine daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya elektronik imzalı) ders içerikleri ve transkripti eklemeleri gerekir. Belirtilen özellikleri taşımayan belgeler dikkate alınmaz ve işleme konulmaz.

Muafiyet İşlemleri Madde 6-
Genel Hükümler

 1. (1)  Muafiyet istenen dersin/derslerin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu, geçme notu ve kredi yeterliliği dikkate alınır ve değerlendirilir.

 2. (2)  Her dönem 30 kredidir. Muafiyet alınan ders/derslerin kredileri , toplam dönem kredisinden düşülmez.Sadece muafiyet alınan derslere ve sınavlarına girilmez, getirdikleri transcript notlarına istinaden başarılı kabul edilirler.

 3. (3)  Muafiyet isteği akademik kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet isteğinde bulunduğu ders/derslere devam etmek zorundadırlar.

 4. (4)  Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemeleri durumunda, ilgili dersleri okudukları üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler, notları ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirilmeye alınmaz.

 5. (5)  Mezuniyet tarihlerinin eski olması nedeniyle transkriptlerinde AKTS ve/veya yerel kredi bilgisi bulunmayan, ders içerikleri eksik olan ve/veya mezun oldukları üniversitenin ilgili bölümünün kapanması nedeniyle geçmiş belgelere ulaşamayan ve bu nedenle intibak belgelerinde eksik olan öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararlar akademik kurulun kararına göre verilir.

 6. (6)  Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı muaf sayılması istenilen bir dersin/derslerin adının, üniversitede eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

 7. (7)  Yüksek lisans programlarında alınan dersler ve pedagojik formasyon ile alınan derslerin lisans programlarında muafiyet karşılığı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programlarının bilimsel hazırlık kapsamında alınan dersleri için muafiyet talepleri ilgili yetki akademik kuruldadır.

 8. (8)  Muafiyet, işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, işlemlerin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde öğrenci işlerine yapılır.

Madde 7-

Özel Hükümler

(1) Üniversitemize kayıt olan öğrencilerin muafiyet talebinde bulunabilecekleri dersler aşağıdadır.

1.Dönem

T AR 101 Atatürk İlke Ve İnkılap T arihi I

TUR 101 Türk Dili Ve Edebiyatı I

2.Dönem

T AR 102 Atatürk İlke Ve İnkılap T arihi II

TUR 102 Türk Dili Ve Edebiyatı II

3.Dönem

MUH 201

Matematik I

FZK 201

Fizik I

FIN 201

Makroiktisat I

4.Dönem

MUH 202

Matematik II

FZK 202

Fizik II

FIN 202

Makroiktisat II

(2) Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı ders/derslerin içerikleri toplamının, muaf tutalacak dersin içeriği ile en az %70 eşdeğer olması gerekir.

(3)İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinde yeterli başarıyı göstermiş öğrencinin muafiyet işlemleri yapılır.

(4) Transkriptlerinde, CC ve 60’ın altında notu olanlar MUH 201, MUH 202, FIN201 ve FIN 202 derslerinden muafiyet alamazlar.

(5)Transkriptlerinde, lisans mezunları için CC ve 60’ın altında notu olanlar, önlisans ve MYO’lar için BB ve 80’in altında notu olanlar FZK 201 ve FZK 202 derslerinden muafiyet alamazlar.

(6) Üniversitelerin “Sosyal Bilimler“ ve “Eğitim Fakülteleri”nin (Fizik, Matematik, Kimya bölümleri hariç) ilgili Lisans, Önlisans ve MYO bölümlerinden mezun olanlar Matematik ve Fizik derslerinden muafiyet alamazlar.

Madde 8-

İngilizce Dersi’nin Muafiyet İşlemleri

(1)Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim dönemi başında tercihleri doğrultusunda uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girerek düzeylerine en uygun olan İngilizce dersinden itibaren İngilizce derslerini takip etmeye başlayabilirler.

Düzey belirleme sınav sonuçlarına göre İngilizce derslerinin dönem bazlı muafiyet durumu

90 ve üzeri

Tamamen Muaf

85-89

4. Sınıf 2. Dönemden itibaren

80-84

4. Sınıf 1. Dönemden itibaren

70-79

3. Sınıf 2. Dönemden itibaren

60-69

3. Sınıf 1. Dönemden itibaren

50-59

2. Sınıf 2. Dönemden itibaren

40-49

2. Sınıf 1. Dönemden itibaren

35-39

1. Sınıf 2. Dönemden itibaren

0 - 34

1. Sınıf 1. Dönemden itibaren

(2)İngilizce Derslerinden İngilizce Düzey Belirleme Sınavı dışında Muaf olmak isteyen öğrencilerin;

a)Daha önce herhangi bir Lisans diploma programında İngilizce Derslerinde başarılı olduklarını
b) Herhangi bir İngilizce Eğitim veren Lisans ve/veya üstü programlardan mezun olduklarını

c)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almış olduklarını ispatlamaları gerekmektedir.

(3)Bu ispat dökümanını, muafiyet başvuru dilekçesiyle birlikte üniversitenin öğrenci İşlerine gönderen öğrencilerimiz akademik kurul kararı ile bu dersten muaf olabilirler.

(4)İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na kayıt yaptırdıkları dönemde belirlenen süre içinde girmeyen öğrenciler ilk İngilizce dersinden itibaren tüm İngilizce derslerini alırlar ve İngilizce derslerinin tümünden sorumlu sayılırlar.

(5)Kayıt oldukları dönemde İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na girmeyen öğrencilerin sonraki dönemlerde İngilizce derslerinden muafiyet başvurusunda bulunabilmeleri için üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almaları gerekir.

(6)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanları almış olan öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf kabul edilir.

(7)Dış Sınav notları daha düşük olan öğrencilerin İngilizce derslerinin bir kısmından ya da tümünden muaf olabilmeleri için kayıt oldukları dönemin başında uygulanacak olan Düzey Belirleme Sınavı’na katılmaları gerekmektedir.

(8)Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden aşağıdaki tabloda belirtilen en az puanı alan ve aldıkları puanı belirtilen tarihler içinde belgeleyebilen öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf sayılırlar.

(9)İngilizcenin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede bir lisans programını tamamlamış olanlar öğrenim gördükleri süreyi ve mezuniyet durumlarını belgeleyerek

İngilizce derslerinden tümünden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Sınav

Kabul Edilen En Az Puan

Pearson - PTE Akademik

50

TOEFL IBT

70

CAE

C

Pearson - PTE Akademik

50

CPE

YDS/e- YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS

C

.

Yürürlük
Madde 9- Bu yönerge Akademik Kurulda kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür

65

EK-1

Öğrencinin Adı Soyadı

Öğrenci No Fakülte Bölüm/Program

DERS MUAFİYET TALEP FORMU

:........................................ :........................................

:.................................. Cep No :.................................. E-Posta

:.................................. Tarih

:............................ :............................

:............................

Aşağıda belirttiğim derslerden muafiyet talebimin değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Öğrenci İmza

...............................Üniversitesi

....................................’nda Okutulan ve Muafiyeti Talep Edilen Dersler

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi.....................................

.... ’nda okutulan ve Muafiyeti Değerlendirilecek Dersler

Ders Ders Adı Başarı Ders Ders Adı Kodu notu Kodu

 
   
   
   
   
   
   

 

.

Yürürlük

Madde 9- Bu yönerge Akademik Kurulda kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür

                                                  

 

               

 

 

                         EK-1

 

 

         DERS MUAFİYET TALEP FORMU

 

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

 

 

:………………………………….                   

 

 

 

                        :………………………………….

 

 

 

Öğrenci No                 :…………………………….  Cep No              :……………………….

 

 

 

Fakülte                       :…………………………….   E-Posta            :……………………….

 

 

 

Bölüm/Program          :……………………………. Tarih                   :……………………….

 

 

 

Aşağıda belirttiğim derslerden muafiyet talebimin değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Öğrenci İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….Üniversitesi

 

……………………….……..’nda Okutulan ve Muafiyeti Talep Edilen Dersler

 

 

Akdeniz Araştırma ve Bilim

 

Üniversitesi…...………….………………

 

….   ’nda okutulan ve Muafiyeti   Değerlendirilecek Dersler

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Başarı

notu

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı